17 فروردين 1399
 مهمان بانوى هنرمند و بی‌نظیر در آخرین اجراى شیرهاى خان بابا سلطنه
0 یک سال قبل
علی اوجی نوشت:

مهمان بانوى هنرمند و بی‌نظیر در آخرین اجراى شیرهاى خان بابا سلطنه

گلاب آدینه ... ٢ ساعت تمام به‌چابکی کودکى خردسال و بزرگى خود او که بازیگرى بی‌نظیر است نمایش رو بازى کردند ...