یک نمایش دوگانه و ترکیبی که مفرح هم هست
2 یک سال قبل
نگاهی به تئاتر صندوق ما راز داره

یک نمایش دوگانه و ترکیبی که مفرح هم هست

نمایش صندوق ما راز داره به کارگردانی نسیم یاقوتی ترکیبی از اجرای نمایش عروسکی و غیرعروسکی است که جنبه‌های نسبی مفرح و شادی بخش دارد.