27 فروردين 1400
همیلتون به حکمرانی شوماخر پایان داد
0 5 ماه قبل
با پیروزی در رقابت های فرمول یک پرتغال

همیلتون به حکمرانی شوماخر پایان داد

راننده بریتانیایی با پیروزی در رقابت های فرمول یک پرتغال توانست از رکورد راننده آلمانی پیشی بگیرد.