«امتحان» ایران در اسکار 2021
1 یک سال قبل
در شاخه بهترین فیلم کوتاه شناخته شد

«امتحان» ایران در اسکار 2021

فیلم کوتاه واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم کوتاه اسکار ۲۰۲۱ شناخته شد.