17 فروردين 1399
«زهرماری»؛ یک کمدی درام بدیع و دیدنی
1 یک سال قبل
موضوعی که قبلاً در تئاتر کسی به آن نیندیشیده است

«زهرماری»؛ یک کمدی درام بدیع و دیدنی

کمدی درام زهرماری به تناقضات و پارادوکس‌های موجود در جامعه اشاره دارد و باوجودآنکه می‌تواند تماشاگران را بخنداند، هم‌زمان عمیقاً و به‌طورجدی آن‌ها را به فکر کردن وادار می‌کند.