16 فروردين 1399
دختر جودوکار ایرانی دست نداد، مسئول مسابقات قهر کرد
4 9 ماه قبل
حرکت خبرساز آزیتا شکاری

دختر جودوکار ایرانی دست نداد، مسئول مسابقات قهر کرد

آزیتا شکاری دختر جودوکار ایرانی با حرکت خود در جهان خبرساز شد؛ او با مسئول مسابقات دست نداد.